Muziekschool Katwijk

Creatief met jouw talent

Algemene voorwaarden 2018-2019

Inwoners van de gemeente Katwijk kunnen zich bij de gemeentelijke muziekschool inschrijven voor diverse lessen en cursussen. Onder ‘inwoners van de gemeente Katwijk’ wordt verstaan: zij die in Katwijk in het bevolkingsregister staan ingeschreven.

Instrumentale lessen

Lesvormen

 1. Er kan worden ingeschreven voor één van de volgende lesvormen:
 • Introcursus (5 wekelijkse lessen, 1 of 2 leerlingen 30 min.)
 • Groepsles (wekelijks, 2 leerlingen 30 min. / 3 leerlingen 45 min. / 4 leerlingen 60 min.)
 • Individuele les wekelijks, 1 leerling 30 min.)
 • Tweewekelijkse individuele les (tweewekelijks, 1 leerling 30 min.)
 • 10-Lessenkaart, individueel (op afspraak, 1 leerling 30 min.)

Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kunnen eventueel andere lesvormen worden afgesproken.

 1. Voor inschrijving voor een Introcursus en een 10-Lessenkaart gelden dezelfde bepalingen als hieronder onder “Cursussen” vermeld. De lessen van een 10-Lessenkaart worden binnen één schooljaar en in overleg tussen docent en leerling afgesproken. Als een afgesproken les van een 10-Lessenkaart minder dan 24 uur van tevoren door de leerling wordt afgezegd, wordt deze lesafspraak toch als een les gerekend.
 1. Groepsles is alleen mogelijk als zich één of meerdere andere cursisten hebben ingeschreven voor de overeenkomstige lesvorm en daar een, naar het oordeel van de docent, geschikte groep mee te vormen is. De docent is verantwoordelijk voor de indeling van de leerlingen in groepen, alsmede voor de samenstelling van het lesrooster.

Inschrijving, vervallen van lessen en restitutie

 1. Inschrijving voor groepsles, individuele les en tweewekelijkse individuele les is doorlopend, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (30 dagen). Opzegging moet eerst worden besproken met de betreffende docent en daarna schriftelijk (of per e-mail) worden bevestigd aan de administratie van de muziekschool. De datum van schriftelijke opzegging wordt aangehouden bij het bepalen van de opzegtermijn.
 1. Het schooljaar loopt gelijk aan dat van de basisscholen in Katwijk, dus van de eerste week na de zomervakantie t/m de laatste week vóór de zomervakantie van het daaropvolgende kalenderjaar. Bij tussentijdse inschrijving of opzegging wordt een evenredig deel van het lesgeld in rekening gebracht, uitgaande van het aantal daadwerkelijke lesweken.
 1. Indien de leerling, om wat voor reden dan ook, een les moet verzuimen, komt deze les te vervallen.
 1. Indien de docent als gevolg van ziekte een les moet verzuimen, komt deze les te vervallen. Indien als gevolg van ziekte van de docent drie of meer lessen in een schooljaar komen te vervallen, dan heeft de leerling recht op het inhalen van de betreffende les/lessen of, indien dit niet mogelijk is, restitutie van een deel van het lesgeld. Deze restitutie wordt als volgt berekend: het aantal vervallen lessen minus 2, gedeeld door 40, maal het lesgeld.
 1. De meeste docenten die aan de muziekschool werken, zijn ook actief als uitvoerend musicus. Omdat de concertpraktijk onregelmatig van karakter is, kan het soms voorkomen dat de docent uitvoerende verplichtingen heeft op het in het rooster met de leerling afgesproken tijdstip. Aangezien het kunnen doorgeven van podiumervaring een wezenlijk onderdeel is van de pedagogische bagage van de docent, staat de directie van de muziekschool toe dat docenten in voorkomende gevallen, in overleg met de leerlingen, lessen verzetten naar een ander tijdstip. De directie ziet er op toe dat dit in redelijkheid gebeurt.
 1. Indien de docent, om wat voor reden dan ook, voor langere tijd achtereen niet in staat is om les te geven, is de muziekschool verplicht om voor adequate vervanging te zorgen.
 1. Het kan voorkomen dat er zich meer mensen voor een les inschrijven dan er geplaatst kunnen worden. In dat geval wordt er eerst voorrang verleend aan kinderen die in het voorafgaande jaar de cursus Ontdek muziek! hebben gevolgd en vervolgens aan personen jonger dan 21 jaar. Binnen elke categorie wordt er geplaatst op volgorde van datum van inschrijving. Degenen die niet geplaatst kunnen worden, komen op een wachtlijst te staan. Indien er zich in de loop van het schooljaar alsnog een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, worden zij daarvan op de hoogte gesteld.

Studieduur

 1. Leerlingen kunnen maximaal negen jaar staan ingeschreven voor instrumentale les. Indien sprake is van tussentijdse inschrijving wordt het jaar in deze als een volledig jaar gerekend. De studieduur is verdeeld in de volgende twee fasen:
 • Onderbouw: Deze fase betreft de eerste vijf jaar van inschrijving. Aan het einde van het vijfde jaar wordt door de directie van de muziekschool, op voorspraak van de docent, bepaald of de leerling blijk heeft gegeven van voldoende voortgang en inzet. Is dit het geval, dan kan de leerling doorstromen naar de bovenbouw. Is dit niet het geval, dan is doorstromen naar de bovenbouw niet mogelijk. Bij eventuele twijfel is het advies van de docent doorslaggevend.
  Leerlingen die tijdens de onderbouwfase reeds met goed gevolg een A-examen bij een harmonie- of fanfarevereniging hebben afgelegd, zijn vrijgesteld van het bovenbouwexamen en kunnen dus direct doorstromen naar de bovenbouw. Hetzelfde geldt voor leerlingen van 18 jaar of ouder.
 • Bovenbouw: Deze fase betreft het zesde en volgende jaren van inschrijving. Dat zijn dus maximaal vier volledige jaren.
 1. Bij de berekening van de studieduur geldt het totaal aantal jaren van inschrijving. Indien de leerling de muziekstudie na een periode van onderbreking hervat, of indien de cursist bijvoorbeeld van instrument wisselt, tellen alle voorgaande jaren van inschrijving dus mee. Bij de berekening van de studieduur telt de tweewekelijkse individuele lesvorm in de onderbouw als een heel cursusjaar en in de bovenbouw als een half cursusjaar.
 1. Bij uitzondering kan B&W van de gemeente Katwijk op voorspraak van de directie van de muziekschool besluiten de maximale studieduur te verlengen.

Korting

 1. Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig als leerling staan ingeschreven, geldt de volgende regeling: 10% korting op het lesgeld voor het tweede, 15% voor het derde en 20% voor het vierde kind en eventuele volgende kinderen. De hoogste korting wordt toegekend aan het oudste kind. Deze kortingsregeling geldt niet voor leerlingen van 18 jaar of ouder.
 1. Indien een lid van één van de harmonie- en fanfareverenigingen in Katwijk zich bij de muziekschool inschrijft, ontvangt de betreffende vereniging van de gemeente een bedrag dat overeenkomt met 30% van het lesgeld. Het is aan de verenigingen of zij deze toelage ten gunste van de leerling laat komen. Per vereniging geldt een bepaald maximum dat in totaal aan toelage kan worden ontvangen.

Ensembles, koren en bands

 1. Voor inschrijving voor een ensemble of band gelden dezelfde bepalingen met betrekking tot inschrijving, vervallen van lessen en restitutie als voor instrumentale lessen.
 1. Indien er bij een ensembles of band sprake is van beperkte plaatsing, krijgen leerlingen die eveneens ingeschreven staan voor een instrumentale les voorrang boven leerlingen die zich alleen voor deelname aan een ensemble of band hebben ingeschreven. Deelname aan een ensemble of band is ook mogelijk voor niet-inwoners van de gemeente Katwijk.

Cursussen

 1. Lessenreeksen van 15 of minder lessen worden cursussen genoemd. Indien voor een cursus sprake is van beperkte plaatsing, krijgen cursisten die eveneens ingeschreven staan voor een instrumentale les voorrang boven cursisten die zich alleen voor deelname aan een cursus hebben ingeschreven.
 1. Inschrijving voor een cursus geldt voor de volledige duur van de cursus. Tussentijdse inschrijving is bij uitzondering wel mogelijk, maar is meestal niet zinvol. Bij tussentijdse inschrijving of voortijdige beëindiging van een cursus, wordt toch het volledige cursusgeld in rekening gebracht, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden (zoals verhuizing naar een andere gemeente, zwangerschap of langdurige ziekte).
 1. Indien de leerling, om wat voor reden dan ook, een les moet verzuimen, komt de les te vervallen.
 1. Indien de cursus uit minder dan 10 lessen bestaat en de docent moet als gevolg van ziekte een les verzuimen, dan wordt deze les ingehaald op een met de cursisten overeen te komen tijdstip. Is dat niet mogelijk, dan heeft de cursist recht op restitutie van het evenredige deel van het cursusgeld. Indien de cursus uit 10 of meer lessen bestaat, dan komt de eerste les die de docent vanwege ziekte moet verzuimen te vervallen. Iedere volgende les die om deze reden uitvalt, wordt ingehaald op een met de cursisten overeen te komen tijdstip. Is dat niet mogelijk, dan heeft de cursist recht op restitutie van het evenredige deel van het cursusgeld.
 1. Voor cursussen geldt dezelfde kortingsregeling voor gezinnen als voor instrumentale lessen (zie hierboven punt 14).

Kinderen t/m 8 jaar

 1. Voor deelname aan de cursussen Muziek voor baby’s, Muziek voor peuters en Spelen met muziek gelden dezelfde bepalingen als voor cursussen.
 1. Voor deelname aan de cursussen Ontdek muziek! en de kinderkoren gelden dezelfde bepalingen als voor  instrumentale lessen.

Algemeen

 1. De muziekschool volgt de vakanties en vrije dagen die in het basisonderwijs in de gemeente Katwijk gebruikelijk zijn.
 1. De tarieven voor de verschillende lessen en cursussen staan vermeld op het formulier “Tarieven” van de gemeentelijke muziekschool Katwijk (zie website www.muziekschoolkatwijk.nl). De tarieven worden ieder jaar door het college van B&W van de gemeente Katwijk vastgesteld en gelden voor de duur van het gehele schooljaar.
 1. Als peildatum voor de in deze cursusvoorwaarden en de in de tarievenlijst genoemde leeftijden geldt de aanvangsdatum van de betreffende les of cursus. Bij doorlopende (jaar)cursussen is dat de eerste dag van het nieuwe schooljaar.
 1. De persoon die het inschrijfformulier voor een les of cursus heeft ondertekend, is verantwoordelijk voor de betaling van het betreffende lesgeld. Indien de leerling minderjarig is, dient één van de ouders of verzorgers het formulier te ondertekenen.
 1. Het lesgeld dient te worden voldaan na ontvangst van de factuur die aan het begin van de cursusperiode wordt toegestuurd. Voor jaarcursussen geldt dat het lesgeld ook verspreid over vier gelijke termijnen kan worden voldaan.
 1. Uitgesloten van inschrijving zijn zij die niet aan de financiële verplichtingen van voorgaande lessen of cursussen hebben voldaan.

AVG

 1. De muziekschool volgt de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) met betrekking tot het vragen naar en verwerken van persoonsgegevens. In dat verband heeft de muziekschool een privacy statement opgesteld, dat onder andere op de website te raadplegen is. Onderstaande bepalingen hebben ook op de AVG betrekking.
 2. De muziekschool maakt geregeld foto’s en video’s tijdens activiteiten van de school, onder andere ten behoeve van publiciteit (persberichten, brochures, website, Facebook etc.). De school gaat zorgvuldig om met beeldmateriaal van leerlingen. Er worden geen foto’s of video’s geplaatst waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en er worden geen namen van leerlingen bij vermeld. Bij het inschrijfformulier kan de inschrijver aangegeven of hij/zij toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal waarop de inschrijver, of degene(n) waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, ten behoeve van publiciteit van de muziekschool. De inschrijver kan altijd terugkomen op de gegeven toestemming en kan ook altijd op een later moment alsnog toestemming geven. Overigens geldt de toestemming alleen voor foto’s en video’s die door of in opdracht van de muziekschool worden gemaakt. Op de eventuele publicatie van foto’s of video’s gemaakt door derden heeft de muziekschool geen invloed.
 3. De muziekschool maakt ca. 5 keer per jaar een nieuwsbrief die informatie bevat over lessen, cursussen, uitvoeringen, evenementen en andere wetenswaardigheden. Bij inschrijving voor een les of cursus kan de leerling of zijn/haar verantwoordelijke toestemming geven voor het toesturen van deze nieuwsbrief. De inschrijver kan altijd terugkomen op de gegeven toestemming en kan ook altijd op een later moment alsnog toestemming geven.

Inschrijven

Of bel voor een gratis proefles (071) 406 5781