Muziekschool Katwijk

Creatief met jouw talent

Algemene voorwaarden 2020-2021

Instrumentale lessen inclusief ensemble

Lesvormen

 1. Inschrijving is mogelijk voor één van de lesvormen als in de lijst tarieven.
  Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden is eventueel maatwerk mogelijk.
 2. Voor een Oriëntatiecursus en een 10-lessenkaart gelden dezelfde bepalingen als hieronder onder “Cursussen” vermeld, met uitzondering van de kortingsregeling (punten 13 en 14).
 3. Groepsles is mogelijk als zich hier meerdere leerlingen voor hebben ingeschreven en er, naar het oordeel van de docent, een geschikte groep te vormen is. Als dit niet mogelijk is, dan kan, bij wijze van uitzondering, een individuele les van 20 minuten afgesproken worden totdat zich een beter alternatief aandient. Dezelfde oplossing kan worden gekozen als een bestaande groep gedurende het cursusjaar uiteenvalt. De docent is verantwoordelijk voor de indeling van de leerlingen in groepen, alsmede voor de samenstelling van het lesrooster.

Inschrijving, vervallen van lessen en restitutie

 1. Inschrijving voor een lespakket is doorlopend, met inachtneming van een opzegtermijn van één volle maand, gerekend vanaf de eerste dag van de volgende maand (bijv. opzegging op 10 oktober wordt van kracht op 1 december). Opzegging dient eerst te worden besproken met de betreffende docent en daarna schriftelijk per e-mail worden bevestigd aan de administratie van de muziekschool. De datum van schriftelijke opzegging wordt aangehouden bij het bepalen van de opzegtermijn.
 2. Bij tussentijdse inschrijving wordt een evenredig deel van het lesgeld in rekening gebracht.
 3. Als de leerling, om wat voor reden dan ook, een les moet verzuimen, dan komt deze les te vervallen.
 4. Een afgesproken les van een 10-lessenkaart afzeggen kan kosteloos uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, daarna wordt de les doorberekend. Een 10-lessenkaart is één lesseizoen geldig, daarna vervallen de overgebleven lessen.
 5. Moet de docent als gevolg van ziekte of overmacht een les verzuimen, dan komt deze les te vervallen. Komen als gevolg van ziekte of overmacht van de docent drie of meer lessen in een schooljaar te vervallen, dan heeft de leerling recht op het inhalen van de betreffende les(sen), of, indien dit niet mogelijk is, op restitutie van het evenredige deel van het lesgeld. Deze restitutie wordt aan het eind van het schooljaar verrekend, of eerder in geval van tussentijdse opzegging.
 6. De meeste docenten die aan de muziekschool werken, zijn ook actief als uitvoerend musicus. Omdat de concertpraktijk onregelmatig van karakter is, kan het soms voorkomen dat de docent uitvoerende verplichtingen heeft op het in het rooster met de leerling afgesproken tijdstip. Aangezien het kunnen doorgeven van podiumervaring een wezenlijk onderdeel is van de pedagogische bagage van de docent, staat de directie van de muziekschool toe dat docenten in voorkomende gevallen, in overleg met de leerlingen, lessen verzetten naar een ander tijdstip. De directie ziet er op toe dat dit in redelijkheid gebeurt.
 7. Indien de docent, om wat voor reden dan ook, voor langere tijd achtereen niet in staat is om les te geven, is de muziekschool verplicht om voor adequate vervanging te zorgen.
 8. Het kan voorkomen dat er zich meer mensen voor een les inschrijven dan er geplaatst kunnen worden. In dat geval wordt er voorrang verleend aan kinderen die in het voorafgaande jaar de cursus Ontdek muziek! hebben gevolgd en vervolgens aan personen jonger dan 21 jaar. Binnen iedere categorie wordt er geplaatst op volgorde van datum van inschrijving. Degenen die niet geplaatst kunnen worden, komen op een wachtlijst te staan. Mocht er in de loop van het schooljaar alsnog een mogelijkheid tot plaatsing voordoen, worden zij daarvan op de hoogte gesteld.

Studieduur

 1. Leerlingen vanaf 21 jaar kunnen maximaal negen jaar gebruik maken van gesubsidieerde instrumentale lessen.
  Bij uitzondering kan B&W van de gemeente Katwijk op voorspraak van de directie van de muziekschool besluiten de maximale studieduur te verlengen.
 2. Bij de berekening van de studieduur vanaf 21 jaar geldt het totaal aantal jaren van inschrijving. Indien de leerling de muziekstudie na een periode van onderbreking hervat of de cursist van instrument wisselt, tellen alle voorgaande jaren van inschrijving mee. Bij de berekening van de studieduur telt de tweewekelijkse individuele lesvorm en de 10 – Lessenkaart als een half cursusjaar.

Korting

 1. Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig als leerling staan ingeschreven, geldt de volgende regeling: 10% korting op het lesgeld voor het tweede en derde kind, en 15% voor het vierde kind en eventuele volgende kinderen. De datum van inschrijving is hierbij leidend. Deze regeling is ook van toepassing bij inschrijving van één leerling op meerdere reguliere lespakketten. De kortingsregeling geldt niet voor leerlingen van 21 jaar of ouder.
 2. Als een lid van een muziekvereniging jonger dan 21 jaar, bijvoorbeeld koor of de harmonie- en fanfareverenigingen in Katwijk zich bij de muziekschool inschrijft, ontvangt de leerling via de betreffende vereniging van de gemeente een bedrag dat overeenkomt met 30% van het lesgeld over het gedeelte van de individuele lessen. Voor leerlingen die lid zijn van een muziekvereniging en actief in een ensemble, orkest of koor dan kan een maatwerk tarief worden afgesproken gebaseerd op de individuele lessen. Per vereniging geldt een bepaald maximum dat in totaal aan toelage kan worden ontvangen.

Cursussen waaronder ensembles, koren en bands

 1. Voor de cursussen: ensemble, koor of band gelden bij inschrijving dezelfde bepalingen ingeval van vervallen van lessen en restitutie als voor het lespakket.
 2. Indien er bij een ensembles of band sprake is van beperkte plaatsing, krijgen leerlingen die eveneens ingeschreven staan voor het lespakket voorrang boven leerlingen die zich alleen voor deelname aan een ensemble, koor of band hebben ingeschreven.
 3. Indien voor een cursus sprake is van beperkte plaatsing, krijgen cursisten die eveneens ingeschreven staan voor een instrumentale les voorrang boven cursisten die zich alleen voor deelname aan een cursus hebben ingeschreven.
 4. Inschrijving voor een cursus geldt voor de volledige duur van de cursus. Bij tussentijdse inschrijving of voortijdige beëindiging van een cursus, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
 5. Uiterlijk een week vóór aanvang van de cursus ontvangt de inschrijver een uitnodiging voor deelname. De inschrijver kan zijn/haar deelname tot 24 uur na deze uitnodiging kosteloos annuleren. Bij annulering na dit tijdstip, is de inschrijver de helft van het cursusgeld verschuldigd.
 6. Indien de leerling, om wat voor reden dan ook, een les moet verzuimen, dan komt de les te vervallen.
 7. Indien de cursus uit minder dan 10 lessen bestaat en de docent moet als gevolg van ziekte een les verzuimen, dan wordt deze les ingehaald op een met de cursisten overeen te komen tijdstip. Is dat niet mogelijk, dan heeft de cursist recht op restitutie van het evenredige deel van het cursusgeld.
  Indien de cursus uit 10 of meer lessen bestaat, dan komt de eerste les die de docent vanwege ziekte moet verzuimen te vervallen. Iedere volgende les die om deze reden uitvalt, wordt ingehaald op een met de cursisten overeen te komen tijdstip. Is dat niet mogelijk, dan heeft de cursist recht op restitutie van het evenredige deel van het cursusgeld.

Algemeen

 1. De muziekschool volgt zoveel mogelijk de vakanties en vrije dagen die in het onderwijs in de gemeente Katwijk gebruikelijk zijn.
 2. De tarieven voor de verschillende lessen en cursussen staan vermeld op het formulier ‘Tarieven’ van de gemeentelijke Muziekschool Katwijk (zie website www.muziekschoolkatwijk.nl). De tarieven worden ieder jaar door het college van B&W van de gemeente Katwijk vastgesteld en gelden voor de duur van het gehele schooljaar. Lessen voor leerlingen onder 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.
 3. Als peildatum voor de in deze voorwaarden en de in de tarievenlijst genoemde leeftijden geldt de aanvangsdatum van de betreffende les of cursus. Bij doorlopende (jaar)cursussen is dat de eerste dag van het nieuwe schooljaar.
 4. De leerling van 18 jaar of ouder is verantwoordelijk voor de bevestiging van zijn inschrijving en de betaling van het lesgeld (“lesgeldplichtige”). Bij minderjarige leerlingen zijn dit de ouders of verzorgers.
 5. Het lesgeld dient te worden voldaan na ontvangst van de factuur die aan het begin van de cursusperiode wordt toegestuurd. Voor jaarcursussen geldt dat het lesgeld ook verspreid over vier gelijke termijnen kan worden voldaan.
 6. Uitgesloten van inschrijving zijn zij die niet aan de financiële verplichtingen van voorgaande lessen of cursussen hebben voldaan.

AVG

 1. De muziekschool volgt de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) met betrekking tot het vragen naar en verwerken van persoonsgegevens. In dat verband heeft de muziekschool een privacy statement opgesteld, dat onder andere op de website te raadplegen is. Onderstaande bepalingen hebben ook op de AVG betrekking.
 2. De muziekschool maakt geregeld foto’s en video’s tijdens activiteiten van de school, onder andere ten behoeve van publiciteit (persberichten, brochures, website, facebook etc.). Bij inschrijving geeft de inschrijver al of niet toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waarop de inschrijver, of degene(n) waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, te zien is ten behoeve van publiciteit van de muziekschool. De inschrijver kan altijd terugkomen op de gegeven toestemming en kan ook altijd op een later moment alsnog toestemming geven. Overigens geldt de toestemming alleen voor foto’s en video’s die door of in opdracht van de muziekschool worden gemaakt. Op de eventuele publicatie van foto’s of video’s gemaakt door derden heeft de muziekschool geen invloed.
 3. De muziekschool stuurt een aantal keer per jaar per e-mail een nieuwsbrief met informatie over lessen, cursussen, uitvoeringen, evenementen en andere wetenswaardigheden. De ontvanger van deze nieuwsbrief kan zich in reactie op de mail uitschrijven voor toekomstige ontvangst. Hij kan, als hij dat wil, op een later moment alsnog toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief geven.

Inschrijven

Of bel voor een gratis proefles (071) 406 5781