Muziekschool Katwijk

Creatief met jouw talent

Algemene voorwaarden 2021-2022

Algemeen

 1. Het cursusjaar 2021 -2022 loopt van 30 augustus 2021 t/m 21 augustus 2022.
 2. Het cursusjaar bestaat uit 36 lesweken.
 3. De tarieven voor de lessen en cursussen staan vermeld op het formulier ‘Tarieven’ van Muziekschool Katwijk (zie website muziekschoolkatwijk.nl).
 4. Lessen voor leerlingen onder 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.
 5. Peildatum voor genoemde leeftijden (algemene voorwaarden en tarievenlijst) is de aanvangsdatum van de betreffende les of cursus. Bij doorlopende (jaar)cursussen is dit de eerste dag van het nieuwe cursusjaar.
 6. Muziekschool Katwijk volgt zoveel mogelijk de vakanties en vrije dagen die in het onderwijs in de gemeente Katwijk gebruikelijk zijn.

Inschrijven

 1. Inschrijving gaat digitaal via de website van de Muziekschool.
 2. U schrijft in voor één van de aangeboden lesvormen of cursussen.
 3. Bij tussentijdse inschrijving wordt een evenredig deel van het lesgeld in rekening gebracht.
 4. Uw inschrijving wordt automatisch verlengd naar het volgende cursusjaar.
 5. Groepsles is mogelijk als zich hier meerdere leerlingen voor hebben ingeschreven en er een geschikte groep te vormen is.
 6. Plaatsing van de leerling geschiedt op volgorde van datum van inschrijving.
 7. Leerlingen die niet geplaatst kunnen worden, komen op een wachtlijst te staan.

Lesgeld

 1. Het lesgeld dient te worden voldaan na ontvangst van de factuur.
 2. Leerlingen van 18 jaar of ouder zijn verantwoordelijk voor de bevestiging van inschrijving en de betaling van het lesgeld (“lesgeldplichtige”).
  Bij minderjarige leerlingen zijn dit de ouders of verzorgers.
 3. Voor jaarcursussen geldt dat het lesgeld verspreid over vier gelijke termijnen kan worden voldaan.
 4. Een 10-lessenkaart is één cursusjaar geldig, daarna vervallen de overgebleven lessen.
 5. Uitgesloten van inschrijving zijn zij die niet aan de financiële verplichtingen van voorgaande lessen of cursussen hebben voldaan.
 6. Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig als leerling staan ingeschreven, geldt de volgende regeling: 10% korting op het lesgeld voor het tweede en derde kind, en 15% voor het vierde kind en meer. De datum van inschrijving is hierbij leidend. De kortingsregeling geldt niet voor leerlingen van 18 jaar of ouder en niet voor de cursussen.

Verhindering

 1. Indien de leerling een les verzuimt, vervalt de les.
 2. Een afgesproken les van een 10-lessenkaart afzeggen kan, met geldige reden, uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak.
 3. Indien de docent een les verzuimt, vervalt de les.
 4. Verzuimt de docent drie of meer lessen in een cursusjaar, dan heeft de leerling recht op restitutie van het evenredige deel van het lesgeld. Deze restitutie wordt aan het eind van het cursusjaar verrekend, of eerder in geval van tussentijdse opzegging.
 5. Als de docent voor langere tijd achtereen niet in staat is om les te geven wordt er voor passende vervanging gezorgd.
 6. De docent kan in overleg met de leerling de lessen verzetten naar een andere dag en tijdstip.

Uitschrijven

 1. Opzegging gebeurt met inachtneming van 1 volle kalendermaand.
 2. Uitschrijven voor doorlopende lessen en ensembles dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan de administratie van de muziekschool. Datum van versturen is leidend bij bepalen uitschrijfdatum.
 3. De inschrijving eindigt op de laatste dag van de volgende kalendermaand van uitschrijving.

Cursussen
Voor cursussen zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

 1. Inschrijving voor een cursus geldt voor de volledige duur van de cursus.
 2. Bij voortijdig beëindigingen van een cursus, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Uiterlijk een week vóór aanvang van de cursus ontvangt de inschrijver een uitnodiging voor deelname.
 4. Indien de leerling een les verzuimt, komt de les te vervallen.
 5. Indien de docent een les verzuimt, wordt de les ingehaald. Is het niet mogelijk voor de docent om de les in te halen dan heeft de leerling recht op restitutie van het evenredige deel van het cursusgeld.

AVG

 1. De muziekschool maakt geregeld foto’s en video’s tijdens activiteiten. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met publicatie van dit materiaal. U kunt bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord.